Poznaj projekt planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie Al. Solidarności

Od 22 czerwca do 30 lipca trwa wyłożenie projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie Al. Solidarności. Do 28 sierpnia złóż uwagi do projektu planu do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Pamiętaj, by zgłosić uwagi na piśmie, osobiście lub pocztą. Formularz do zgłaszania uwag znajduje się na stronie dotyczącej wyłożenia planu.

Dostępna tu prezentacja online jest streszczeniem zapisów planu miejscowego.

Pełny tekst i rysunek planu dostępne są na stronie dotyczącej wyłożenia planu.